Regulamin świadczenia usług

 

 

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę pod adresem www.go-life.pl

 

Usługodawcą jest Fundacja Go Life, adres Letniskowa 11, 42-660 Kalety, Polska.,

Forma prawna FUNDACJA ,KRS0000801168, NIP 6452562219 ,REGON 384206445

 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

§  telefonicznie, pod numerem telefonu: 602 195 479

(koszt połączenia według taryfy operatora)

§  mailowo, korzystając z adresu poczty elektronicznej: fundacja@go-life.pl

 

 

§ 1 Definicje

 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

1.     Regulamin – niniejszy regulamin; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Usługodawca – Usługodawcą jest Fundacja Go Life, adres Letniskowa 11, 42-660 Kalety, Polska.,

Forma prawna FUNDACJA ,KRS0000801168, NIP 6452562219 ,REGON 384206445

2.     Uczestnik kursu – osoba, która po spełnieniu wymogów rekrutacyjnych zawartych w  Regulaminie, dokonała zapisu na kurs on-line za pomocą formularza rejestracyjnego na Portalu oraz uiściła opłatę za kurs on-line w całości.

3.     Użytkownik – osoba, która korzysta z Portalu.

4.     Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem www.go-life.pl oraz na jego podstronach.

5.     Kurs on-line – kurs oferowany przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu.

6.     Umowa o świadczenie usług szkoleniowych – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a  Uczestnikiem kursu za pośrednictwem Portalu, której przedmiotem jest odbycie przez Uczestnika kursu wybranego kursu on-line.

 

§ 2 Zasady ogólne

 

1.     Usługi, świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu, polegają na umożliwieniu korzystania z Portalu pod adresem www.cnis.pl w  celu udostępnienia oraz realizacji kursów on-line za pośrednictwem sieci Internet.

2.     Portal ma charakter edukacyjno-informacyjny, umożliwia podniesienie kwalifikacji zawodowych Uczestników kursu, poprzez poszerzenie posiadanej wiedzy oraz uzyskanie nowej wiedzy, a także zdobycie nowych i rozwój posiadanych już umiejętności, niezbędnych do prowadzenia zajęć z  zakresu rekreacji ruchowej w określonej specjalności.

3.     Warunkiem korzystania z Portalu oraz uczestnictwa w kursie on-line jest zapoznanie się z  niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

4.     W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, w celu korzystania z Portalu lub uczestnictwa w kursie on-line, należy dysponować:

a.     aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail),

b.     urządzeniem podłączonym do sieci Internet,

c.      przeglądarką internetową, umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), z obsługą cookies i włączoną obsługą JavaScript,

d.     oprogramowaniem pozwalającym odtwarzać pliki w formatach: *.pdf, *.avi, *.jpg, *.mp4, *.pps, *.mp3.,

e.     komputerem lub innym urządzeniem umożliwiającym korzystanie z  komunikatora Skype,

f.      kamerą internetową z mikrofonem,

g.     programem Skype w wersji odpowiedniej dla posiadanego urządzenia,

h.     szybkim (min. 512 kb/s) i stabilnym połączeniem z siecią Internet.

5.     Użytkownicy i uczestnicy kursów zobowiązani są do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

6.     Zabronione jest wykorzystywanie Portalu oraz zasobów udostępnionych za pośrednictwem Portalu, w celu prowadzenia przez Użytkownika bądź Uczestnika kursu działalności, która naruszałaby interes Portalu.

 

 

§ 3 Odpowiedzialność Stron

 

1.       Usługodawca oświadcza, że wszelkie materiały i informacje składające się na zasoby Portalu, w tym prowadzonych w ramach Portalu kursów on-line, są pozyskiwane oraz opracowywane z zachowaniem staranności, tak aby oferowane usługi realizowane były w sposób kompletny oraz rzetelny.

2.       Uwagi dotyczące materiałów udostępnionych za pośrednictwem Portalu powinny być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres fundacja@go-life.pl

3.       Wszelkie treści znajdujące się na Portalu, w tym treść kursów on-line, materiały dydaktyczne w nich zawarte takie jak: tekst, zdjęcia, filmy, informacje, artykuły itd., a także ogólnodostępne treści publikowane na Portalu objęte są prawem autorskim i  zabronione jest ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Usługodawcy. Zabrania się wykorzystywania materiałów szkoleniowych udostępnionych w ramach kursu on-line dla celów innych, niż te związane ze szkoleniem w ramach kursu zorganizowanego przez Usługodawcę.

4.       Korzystanie z Portalu nie skutkuje nabyciem przez Użytkownika lub Uczestnika kursu jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownicy i Uczestnicy kursów mogą korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.).

5.     Usługodawca dołoży należytej staranności celem świadczenia usług w ramach Portalu w  sposób ciągły. Jednocześnie Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i  konserwacji serwera oraz oprogramowania. Usługodawca zobowiązuje się do informowania Użytkowników oraz Uczestników kursów o  planowanych przez niego niezbędnych przerwach technicznych, wynikających ze specyfiki prowadzenia działalności za pośrednictwem sieci Internet.

6.       Usługodawca zapewnia Użytkownikom i Uczestnikom kursu ochronę danych osobowych zgromadzonych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

7.       Uczestnik kursu ma prawo do:

a.     korzystania z wybranej formy kształcenia oraz udostępnionych mu w tym celu zasobów, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa,

b.     odstąpienia od umowy, zgodnie z regulacjami zawartymi w § 6 ,

c.      dostępu do swoich danych osobowych, przetwarzanych przez Usługodawcę oraz do żądania ich poprawiania i usunięcia.

8.       Uczestnik kursu zobowiązany jest:

a.     posługiwać się swoimi prawdziwymi danymi osobowymi,

b.     zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć login i hasło dostępu do kursu on-line oraz materiałów szkoleniowych, w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione,

c.      dopełnić wymogi formalne, związane ze złożeniem wymaganych dokumentów osobowych, zaświadczeń i oświadczeń oraz uiszczeniem opłaty za kurs on-line w  terminie określonym w ofercie danego kursu bądź w regulaminie,

d.     do samodzielnego oraz sumiennego zrealizowania programu kursu on-line, a  także odebrania dokumentacji wystawianej przez Usługodawcę zgodnie z  postanowieniami Regulaminu, potwierdzającej odbycie kursu i  zdanie egzaminu,

e.     do rzetelnego powtarzania materiału przekazanego mu na kursie on-line.

 

 

§ 4 Warunki świadczenia usług

 

1.     Usługodawca może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.

2.     Usługi świadczone w sposób odpłatny są wyraźnie oznaczone oraz wskazane są koszty, jakie Użytkownik bądź Uczestnik kursu ponosi. Usługodawca zastrzega sobie prawo stosowania zniżek bądź bonifikat w stosunku do usług o  charakterze odpłatnym, których warunki zostaną każdorazowo określone w regulaminie danej promocji.

3.     Opis, cena oraz sposób płatności za świadczone usługi są każdorazowo wskazane przy opisie danej usługi, zamieszczonej na Portalu.

4.     Usługodawca zastrzega możliwość zmiany cen oraz warunków poszczególnych usług, z  zastrzeżeniem, że zmiana nie będzie dotyczyła usług już nabytych.

5.     Portal może prowadzić usługę newsletter, za pomocą której umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z aktualnościami oraz bieżącą ofertą Portalu. Korzystanie z usługi newsletter jest dobrowolne.

6.     Usługodawca wskazuje, że zdjęcia dokumentacji potwierdzającej ukończenie kursu on-line, zamieszczone na Portalu, mają charakter wzorcowy.

 

 

§ 5 Kursy on-line

 

1.     Kurs on-line stanowi usługę odpłatną.

2.     Szczegółowy opis oraz cennik kursu on-line znajduje się na Portalu. Opis kursu on-line może zawierać w szczególności następujące informacje:

a)       nazwę kursu on-line,

b)       wymogi oraz ewentualne ograniczenia związane z uczestnictwem w kursie on-line,

c)       cenę kursu on-line oraz jej poszczególne składniki

d)       opis zagadnień poruszanych na kursie on-line,

e)       sposób odbywania się kursu on-line oraz sposób jego zaliczenia,

f)        ewentualną datę rozpoczęcia i zakończenia kursu on-line.

3.     Zgłoszenie chęci udziału w kursie on-line wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na Portalu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Poprzez wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik składa ofertę zawarcia umowy o  świadczenie usług szkoleniowych. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę zakwalifikowania Uczestnika kursu na dany kurs on-line.

4.     Użytkownik zgłaszający chęć udziału w kursie on-line, wypełniając formularz rejestracyjny, udostępnia swoje dane oraz informacje niezbędne do udziału w kursie, w szczególności:

a)       wybór kursu on-line

b)       imię

c)       nazwisko,

d)       data urodzenia,

e)       wykształcenie oraz wskazanie ostatnio ukończonej szkoły wraz z rokiem ukończenia,

f)        adres e-mail,

g)       numer telefonu,

h)       oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa, o których mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, ze zm.),

i)         oświadczenie o posiadaniu wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności w zakresie dziedziny objętej kursem on-line,

j)         ewentualny kod promocyjny.

5.     Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego, oznaczonych jako obowiązkowe, a  także wypełnienie formularza danymi dotyczącymi osoby, która będzie korzystać z kursu on-line, w sposób zgodny z prawdą. Usługodawca nie odpowiada za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza.

6.     Usługodawca dokonuje weryfikacji danych przesłanych za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, w szczególności pod względem spełnienia wymogów formalnych uczestnictwa w kursie. Użytkownik zgłaszający chęć udziału w kursie on-line, zostaje poinformowany o wyniku weryfikacji za pośrednictwem wiadomości e-mail niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od chwili przesłania formularza rejestracyjnego.

7.     W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji danych na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail użytkownika zgłaszającego chęć udziału w kursie on-line, przesłane zostaną dane do dokonania przelewu za dany kurs on-line.

8.     Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Usługodawcy, Uczestnik kursu otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie wpłaty oraz zawarcie umowy, a  także w przypadku wyrażenia zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy – zawierającą hasło i login do konta Portalu.

9.     Użytkownik ma prawo do cofnięcia oświadczenia o chęci uczestnictwa w kursie, z którego może skorzystać najpóźniej w chwili otrzymania wiadomości e-mail w przedmiocie weryfikacji jego danych (wskazanej w pkt. 6 niniejszego paragrafu). Rezygnacja następuje za pośrednictwem formularz kontaktowego umieszczonego na Portalu lub mailowo.

10.  W ramach kursu on-line Uczestnikom kursów udostępniane są materiały, w szczególności w postaci prezentacji multimedialnych, filmów i tabeli – w szczególności w formatach *.pdf, *.avi, *.jpg, *.mp4, *.pps, *.mp3..

11.  Kurs on-line w odpowiednim zakresie może zostać podzielony na poszczególne tematy bądź lekcje, które mogą zostać zakończone zaliczeniowymi testami cząstkowymi. Uczestnik kursu rozwiązuje test cząstkowy, a próg zaliczenia ustalany jest indywidualnie dla przedmiotu danego kursu on-line.

12.  Zrealizowanie całego materiału oraz zaliczenie wszystkich ewentualnych zaliczeniowych testów cząstkowego powoduje odblokowanie możliwości rozpoczęcia procedury zaliczenia kursu on-line.

13.  Procedura zaliczenia kursu on-line składa się z dwóch etapów.

14.  Pierwszy etap polega na nagraniu utworu audiowizualnego, na zadany temat i jego przesłaniu Usługodawcy. Materiał audiowizualny musi umożliwiać identyfikację Uczestnika kursu. Nadesłany materiał oceniany jest pod względem merytorycznym przez Usługodawcę. W przypadku negatywnej oceny przekazanego materiału Uczestnik kursu ma możliwość jego poprawy. Poprawy można dokonać nielimitowaną ilość razy, jednakże pomiędzy datą uzyskania negatywnej oceny, a datą przesłania kolejnego materiału musi upłynąć przynajmniej 7 dni. Materiały poprawkowe przesłane przed upływem tego terminu nie zostaną ocenione.

15.  Udział w kursie on-line jest dobrowolny i Uczestnik kursu uczestniczy w nim na własne ryzyko. W szczególności Uczestnik kursu ponosi wszelkie ryzyka związane z tworzeniem utworu audiowizualnego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe w procesie tworzenia (nagrywania) tego utworu oraz roszczenia osób trzecich wobec Uczestnika kursu.

16.  Do twórcy zaliczeniowego materiału audiowizualnego, wytworzonego przez Uczestnika kursu, należą autorskie prawa osobiste i majątkowe. Usługodawca korzysta z tego materiału wyłącznie na potrzeby oceny związanej z zaliczaniem kursu on-line, z  zastrzeżeniem postanowień pkt. 17 niniejszego paragrafu.

17.  Z chwilą przesłania Usługodawcy materiału audiowizualnego, Uczestnik kursu udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i  terytorialnie, niewyłącznej licencji na korzystanie z utworu wytworzonego przez uczestnika kursu na potrzeby działalności informacyjno-reklamowej Usługodawcy. W tym zakresie Usługodawca może wykorzystywać utwór w następujący sposób:

a)       utrwalanie i zwielokrotnianie utworu jakąkolwiek techniką,

b)       wprowadzanie utworu do pamięci komputera w celu stworzenia materiałów reklamowych

c)       modyfikowanie utworu dla potrzeb Usługodawcy,

d)       zamieszczanie utworu na portalach reklamowych (np. youtube.pl), jak również przez nieograniczony czas nim się na tychże stronach posługiwać w celach o  których mowa powyżej,

e)       webcast,

f)        nadania bezprzewodowego naziemnego i satelitarnego,

W zakresie tym, Uczestnik kursu zrzeka się prawa do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu.

19.  Drugi etap zaliczenia kursu on-line polega na przeprowadzeniu egzaminu ustnego z zakresu wiedzy teoretycznej za pośrednictwem programu Skype.

20.  Uczestnik kursu ma możliwość przystąpienia do zaliczenia kursu on-line w ustalonym wspólnie z  Usługodawcą terminie. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy przeprowadzenia egzaminu w godzinach nocnych oraz w weekendy i święta. W przypadku uzyskania negatywnej oceny z egzaminu ustnego Uczestnik kursu ma możliwość jego poprawy. Poprawy można dokonać nielimitowaną ilość razy, jednakże pomiędzy datą uzyskania negatywnej oceny a datą kolejnego egzaminu musi upłynąć przynajmniej 7 dni.

21.  W przypadku nieuzyskania pozytywnych ocen z obu etapów zaliczenia w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym Uczestnik kursu otrzymał dostęp do materiałów szkoleniowych (data wysłania Uczestnikowi kursu wiadomości e-mail, zawierającej hasło i login do konta Portalu), kurs on-line nie zostaje zaliczony, a Uczestnik kursu nie otrzymuje certyfikatu ukończenia kursu on-line oraz legitymacji.

22.  Uczestnikowi kursu, który ukończył kurs on-line oraz zdał z wynikiem pozytywnym oba etapy zaliczenia kursu, wystawiane są certyfikat i legitymacja poświadczające ukończenie danego kursu on-line zorganizowanego przez Usługodawcę. W celu wystawienia niniejszych dokumentów Usługodawca może żądać informacji niezbędnych do ich wydania, w szczególności w sytuacji, gdy jest przewidziane przepisami prawa. Usługodawca nie odpowiada za nadawanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończonym kursie. Wyżej opisane działania leżą po stronie Uczestnika kursu i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.

23.  Uczestnik kursu zobowiązany jest przesłać Usługodawcy:

a.       drogą mailową: zdjęcie legitymacyjne

b.      pocztą tradycyjną na wskazany adres:

·  kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego bądź kopię dyplomu w przypadku, gdy Uczestnik kursu posiada wykształcenie wyższe,

·  1 zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,

·  wypełnioną i podpisaną kartę uczestnika kursu wraz z  oświadczeniami.

24.  Usługodawca niezwłocznie poinformuje Uczestnika kursu o nieprawidłowościach w  przesłanych dokumentach i zdjęciach, wskazanych w  pkt. 23 niniejszego paragrafu (takich jak: niekompletność, nieprawidłowe wypełnienie itp.), które uniemożliwiają dokonanie wysyłki certyfikatu i legitymacji lub mogą ją opóźnić.

25.  Usługodawca przesyła na wskazany przez Uczestnika kursu adres certyfikat oraz legitymację, poświadczające ukończenie kursu on-line. Dokumenty te przekazywane są za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w terminie 14 dni od dnia pozytywnego zaliczenia ostatniego etapu procedury zaliczeniowej, nie wcześniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Uczestnika kursu kompletu prawidłowo wypełnionych i  nieposiadających jakichkolwiek wad dokumentów i zdjęć, wskazanych w  pkt. 23 niniejszego paragrafu. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie certyfikatu i legitymacji przed jego upływem.

 

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 

1.     Uczestnik kursu, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie (na adres: Radoszowska 171A Ruda Śląska 41-707) lub w za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres fundacja@go-life.pl), w  terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Usługodawca niezwłocznie przysyła potwierdzenie otrzymania oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.     Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z niniejszego wzoru nie jest obowiązkowe – konsument może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez jego wykorzystania.

3.     W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

4.     Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.     Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o  świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

 

§ 7 Procedura reklamacji

 

1.     Każdemu Uczestnikowi kursu przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej kursu
on-line, w którym uczestniczy.

2.     Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres fundacja@go-life.pl bądź listownie na adres Radoszowska 171a Ruda Śląska 41-707. 

3.     Każda reklamacja winna zawierać: opis problemu będącego  podstawą złożenia reklamacji, czas jego wystąpienia oraz oznaczenie Uczestnika kursu (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej). W przypadku, gdy do ustosunkowania się do reklamacji niezbędne będzie uzyskanie przez Usługodawcę dodatkowych informacji, Uczestnik kursu zostanie poproszony przez Usługodawcę o  udzielenie takiej informacji.

4.     Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Uczestnika kursu, wskazany w formularzu rejestracyjnym lub na karcie uczestnika kursu, bądź w przypadku aktualizacji adresu e-mail przez Uczestnika kursu – na aktualny adres e-mail.

5.     Jeżeli Usługodawca nie uznał reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Jeżeli Uczestnikiem kursu jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie usług szkoleniowych mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6.     Klient traci uprawnienia określone w pkt. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności usługi z umową nie zawiadomi Usługodawcy o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

1.       Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Uczestników kursów w  związku z prowadzonymi za pośrednictwem Portalu kursami on-line jest Usługodawca.

2.       Dane osobowe wykorzystywane są przede wszystkim w celu realizacji umów o  świadczenie usług szkoleniowych, w zawiązku z tym mogą być przekazywane m.in. podmiotom odpowiedzialnym za dostawę Uczestnikom kursu certyfikatów i legitymacji. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3.       Weryfikacji danych lub ich korekty można dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres fundacja@go-life.pl bądź listownie na adres Usługodawcy.

 

                                                                      

§ 9 Postanowienia końcowe

 

1.      Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkowników oraz uczestników kursu poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www.go-life.pl.

2.      Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie Portalu, a także Uczestnicy kursu zostaną o niej powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym lub w karcie uczestnika kursu, bądź w przypadku aktualizacji adresu e-mail przez Uczestnika kursu – na aktualny adres e-mail. Do usług rozpoczętych przed zmianą Regulaminu oraz produktów zakupionych przed zmianą Regulaminu zastosowanie ma Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie zakupu usługi.

3.      Jakiekolwiek postanowienia Regulaminu nie obowiązują w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami, jeżeli takie postanowienia zostałyby uznane za niedozwoloną klauzulę umowną lub praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. W pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu wiążą konsumenta jeżeli nie zostały w Regulaminie wyraźnie wyłączone w odniesieniu do konsumentów.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Wzór

 

 

(Miejscowość, data)

(Imię i nazwisko konsumenta)

(Adres konsumenta)

 

Fundacja Go Life

Letniskowa 11, 42-660 Kalety, Polska

 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Ja (imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi ……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy ………………………………………..……………….

 

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta

Close Menu